DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Adresa poskytovania:
Balvany 642, Kameničná

Kapacita zariadenia: 125

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba:

- fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z.o sociálnych službách,

-fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

POSKYTUJEME :

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby  (pomoc pri odkázanosti inej fyzickej osoby pri jednotlivých sebaobslužných úkonoch ako: stravovanie, vyprázdňovanie, osobná hygiena, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu.

Túto činnosť zabezpečujú zamestnanci opatrovateľského úseku – v nepretržitej prevádzke -opatrovateľ, zdravotná sestra).


- sociálne poradenstvo ( je odborná činnosť zameraná na posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny, komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Túto činnosť zabezpečujú sociálni pracovníci).


- sociálna rehabilitácia ( je odborná́ činnosť̌ na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť̌ a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. Túto činnosť zabezpečujú zamestnanci sociálneho úseku – sociálny pracovník, inštruktor sociálnej rehabilitácie, koordinátor voľnočasových aktivít , asistent sociálnych služieb).

 
-ubytovanie (je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, a užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.)

- stravovanie - 5 x - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera

  • diéty: -diabetická, bielkovinová, výživná, podľa potreby zabezpečíme aj iné,

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

- osobné vybavenie (osobným vybavením je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby).


UTVÁRAME PODMIENKY :

- na úschovu cenných vecí

 ZABEZPEČUJEME :

- záujmovú činnosť ( je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na podporu, rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby, na podporu jeho socializácie a sociálnej integrácie.

 
- TERAPIE A ZÁUJMOVÉ ČINNOSTI PRE KLIENTOV, KTORÉ PONÚKA OAZIS – ZSS

 
- rozvoj pracovných činností ( je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických, mentálnych a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti).

 
V našom domove sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujeme prostredníctvom ADOS.

 
Zariadenie zabezpečuje alebo sprostredkuje aj „iné doplnkové služby“ – napr. kadernícke, pedikérske a nákupy.

 
PODMIENKY PRIJATIA DO NÁŠHO DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Spoločnosť OAZIS Zariadenie sociálnych služieb, občianske združenie ako prevádzkovateľ používa iba základné súbory cookies, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, na jej pohodlné nastavenie. Pre zobrazenie zásad požívania súborov cookies kliknite na tlačdlo "Zásady požívania súborov cookies"