Stanovy občianskeho združenia - OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb

 

čl. I - Názov združenia

1. Názov združenia je: OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb.
(v skratke: OAZIS - ZSS)

čl. II - Sídlo združenia

1. Sídlom združenia je: Ul. Slobody 19 B, 945 01 Komárno.

čl. III - Cieľ združenia

1. Hlavným cieľom združenia je poskytovanie sociálnych služieb na odbornej úrovni zameraných najmä na:

a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
f) na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb,
g) na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

 

2.Tento cieľ bude občianske združenie plniť tým, že:

a) sociálne služby bude poskytovať v rôznych formách (ambulantná, pobytová, terénna),
b) odborné, obslužné a ďalšie činnosti bude poskytovať odbornými zamestnancami,
c) bude organizovať, zabezpečovať a vykonávať výchovno-vzdelávacie kurzy a ďalšie vzdelávacie a informačné podujatia, semináre, školenia a pod.,
d) bude poskytovať odborné, organizačné a právne rady súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb,
e) neustále sa bude snažiť o zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb,
f) bude vykonávať organizačnú, odbornú osvetovú činnosť zameranú na rozvoj sociálnych služieb,
g) bude sprostredkovávať lekársku starostlivosť,
h) bude poskytovať pomoc a podporu občanom pri znovuzískaní sebestačnosti a pri vrátení sa do ich prirodzeného prostredia,
i) bude poskytovať sociálne služby súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

 

čl. IV - Členstvo

1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členstvo v združení vzniká prijatím člena s členskou schôdzou na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.

2. Práva členov

 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a byť volený do orgánov združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 • byť informovaný o činnostiach a o rozhodnutiach orgánov združenia.

 

3. Povinnosti členov

 • dodržiavať stanovy združenia,
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci, podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia, platiť členské príspevky,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

 

4. Zánik členstva

 • vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
 • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
 • zánikom združenia,
 • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
 • vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení člena rozhoduje členská schôdza.

 

čl. V - Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú:

 • členská schôdza
 • predseda

 

čl. VI - Členská schôdza

1. Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza. Jeho členmi sú všetci členovia združenia.

2. Právomoci členskej schôdze:

 • rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
 • volí a odvoláva predsedu združenia na obdobie 5 rokov,
 • schvaľuje prijatie nových členov,
 • rozhoduje o členských príspevkoch a určuje ich výšku.

 

3. Členská schôdza sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne. Členskú schôdzu zvoláva predseda združenia minimálne raz za rok. V prípade potreby zvolá predseda mimoriadnu členskú schôdzu, ak o to požiadajú najmenej 2/3 členov, a to do 6 týždňov odo dňa doručenia takejto žiadosti.

4. Predseda je oprávnený pozvať na členskú schôdzu aj ďalšie osoby, ak je to potrebné.

5. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na prijatie uznesenia členskej schôdze združenia sú potrebné hlasy nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Ak členská schôdza nie je uznášaniaschopná, zvolá predseda združenia náhradnú členskú schôdzu tak, aby sa konala deň nasledujúci po termíne, kedy sa mala konať pôvodná členská schôdza združenia. Náhradná členská schôdza musí mať nezmenený program rokovania a je schopná uznášať sa bez ohľadu na počet prítomných členov združenia. Členskú schôdzu združenia otvára a vedie predseda, ktorý je zodpovedný za vyhotovenie zápisnice o jej priebehu.

čl. VII - Predseda

1. Predseda združenia:

 • je štatutárnym zástupcom združenia,
 • v mene združenia vystupuje voči tretím osobám navonok a koná v mene združenia vo všetkých veciach,
 • riadi a koordinuje činnosť združenia,
 • zodpovedá členskej schôdzi za svoju činnosť,
 • kontroluje hospodárenie združenia a navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov,
 • zodpovedá za nakladanie s finančnými prostriedkami združenia,
 • kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

 

2. Predseda združenia podpisuje všetky doklady týkajúce sa finančných operácií, zvoláva členskú schôdzu, vedie jej rokovania a overuje zápisnice z členskej schôdze.

3. Predseda riadi činnosť združenia v období medzi jednotlivými zasadnutiami členskej schôdze, rozhoduje v mene združenia vo všetkých veciach v rámci schválených úloh, zamerania činnosti a rozpočtu, v súlade s uzneseniami a úlohami združenia, pripravuje doplnky stanov, najmä však:

 • schvaľuje základné smernice pre prácu združenia,
 • zabezpečuje plnenie uznesení členskej schôdze,
 • vytvára predpoklady pre činnosť združenia a jeho ďalší rozvoj,
 • uzatvára dohody o spolupráci medzi domácimi a zahraničnými občianskymi združeniami a s inými organizáciami pôsobiacimi v oblasti poskytovania sociálnych služieb,
 • predkladá ročné správy o činnosti a hospodárení členskej schôdzi,
 • spravuje majetok združenia a zodpovedá zaň,
 • obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,
 • stará sa o získavanie finančných prostriedkov na činnosť združenia, získavanie podpory od sponzorov a nadácií, včasné a riadne vyúčtovanie týchto prostriedkov.

 

čl. VIII - Zásady hospodárenia

1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

3. Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických a právnických osôb, dotácie a granty, príjmy z vlastnej činnosti, iné príjmy.

4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.

5. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

čl. IX - Zánik združenia

O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze.

čl. X - Záverečné ustanovenia

Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

V Komárne, dňa 30.10.2013

Spoločnosť OAZIS Zariadenie sociálnych služieb, občianske združenie ako prevádzkovateľ používa iba základné súbory cookies, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, na jej pohodlné nastavenie. Pre zobrazenie zásad požívania súborov cookies kliknite na tlačdlo "Zásady požívania súborov cookies"