ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA
Adresy poskytovania:

V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba:

-fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z.z. a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

POSKYTUJEME:

- sociálne poradenstvo (je odborná činnosť zameraná na posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny, komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Túto činnosť zabezpečujú sociálni pracovníci).


- ubytovanie

 
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby).

 
- dohľad – (je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa zákona o sociálnych službách pod ktorým je fyzická osoba schopná viesť samostatný život)

 
VYKONÁVAME:

- sociálnu rehabilitáciu (je odborná́ činnosť̌ na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť̌ a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite).

TERAPIE A ZÁUJMOVÉ ČINNOSTI PRE KLIENTOV, KTORÉ PONÚKA OAZIS – ZSS

 
UTVÁRAME PODMIENKY NA:

- prípravu stravy

- upratovanie

- pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.

 

PODMIENKY PRIJATIA DO ZARIADENIA PODPOROVANÉHO BÝVANIA

Spoločnosť OAZIS Zariadenie sociálnych služieb, občianske združenie ako prevádzkovateľ používa iba základné súbory cookies, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, na jej pohodlné nastavenie. Pre zobrazenie zásad požívania súborov cookies kliknite na tlačdlo "Zásady požívania súborov cookies"